The Way to Expert (Extreme,Cisco,Bulecoat,Checkpoint,Fortinet,SonicWall,Websense,Netasq,Trendmicro,English,...).Nhận dạy luyện thi TOEIC cho các cá nhân,tập thể hoặc nhóm từ 5 người trở lên,được cập nhật những tài liệu TOEIC mới nhất,sát với đề thi thực tế một cách miễn phí . CellPhone : 0932181386 ; Yahoo : nguyenquang_hung ; Skype : nqhung0310

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Cách dùng although/though/event though/In spite of/ despite

Although/ though/event though
In spite of/ despite
----------------------------
Hiển nhiên các từ trên đều có nghĩa là mặc dù nhưng trong cách sử dụng có những nét khác nhau :
 Sau Although, Though hay Event though ta sừ dụng một clause
S + V


Ex: Although she smokes 20 cigarettes a day, she seems quite healthy
S V
I didn’t get the job , although I had all necessaryqualifiacations.
S V
Đôi khi ta sử dụng though thay vì although

Ex:I didn’t get the job , though I had all the qualifiacations.
Trong tiếng anh nói người ta thường sử dụng though ở cuối câu
EX: The house isn’t very nice. I like it though
 Sau in spite of/ despite sử dụng

Noun, Pronoun(this/that/what,etc...) hoặc –ing

EX: In spite of the rain, we enjoyed our vacation.
N
I didn’t get the job, in spite of( despite) my qualifiacations.

Despite what I said last night, I still love you.
Pronoun
I am not tired, in spite of working hard all day
V-ing

Mẹo nhỏ: Khi đề bài yêu cầu bắt buộc phải dùng despite hoặc inspite of
Ví dụ câu sau đây: Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu trên
- A lthough I am tired, I try my best to finish this work.
=> Despite……………………………………� ��………………………………………..
Nếu mình không biết noun của tired là gì để đổi xuống cho hợp ngữ pháp thì mình có thể chuyển như sau:
=> Despite the fact that I am tired , I try my best to finish this work.
Chỉ cần thêm vào trước subject “the fact that “ là xong , vế sau viết y lại.
Nhưng chỉ dùng trong trường hợp không biết noun của nó, còn nếu biết rồi thì đổi sang noun tốt hơn.
.................................................. ..........
* Though = Although = Eventhough đều có nghĩa là mặc dù và theo sau 3 từ này đều là 1 mệnh đề ( clause : S + V + (O) ). Xét về nghĩa thì Though nhẹ hơn Although và mạnh nhất là Eventhough. Sau Though, although, eventhough cũng có thể là 1 tính từ ( adj), trường hợp này dùng để nhấn mạnh. Thông thường sẽ ít gặp nhưng em nên lưu ý khi thi HSG AV hay thi đại học.

* Despite = In spite of cũng có nghĩa là mặc dù và theo sau 2 từ này là 1 cụm từ ( phrase)
.................................................. .............
sau although chúng ta dùng cấu trúc: chủ ngữ+ động từ
ex:Although it rained alot, we enjoyed our holiday
I didn't get a job although I had all the necessary qualification

Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng ta dùng though thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi
ex:I didn't get a job though I had all the necessary qualification

Sau in spite of/despite chúng ta dùng một danh từ hay một đại từ(this/that/what)
ex:In spite of what I said yesterday, I still love me
(cho dù hôm qua anh có nói gì đi nữa,thì anh vẫn yêu em)
Despite tương đưong với in spite of
ex:she isn't well but despite this she go to work
(cô ấy không được khỏe mặc dù vậy cô ấy vẫn đi làm)
Bạn có thể nói:in the spite of the fact(that) và despite the fact(that)

Bây giờ chúng ta so sánh ALTHOUGH VÀ IN SPITE OF nhé
although the traffic was bad,we arived on time(mặc dù giao thông rất tệ, chúng tôi vẫn đến đúng giờ)
in spite of the traffic,we arived on time( bất chấp vấn đề giao thông, chúng tôi vẫn đến đúng giờ)

Không có nhận xét nào: